استانداردهای ISO

 

سازمان بين‌المللي استاندارد ISO با هدف يكپارچه سازی تدوين استاندارد در سراسر جهان و ايجاد تسهيلات در تجارت بين‌المللي و همچنین حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي تكنولوژيكي اقتصادي در ژنو  به تاریخ 24 فوريه 1947 و  با عضويت 25 كشور به فعالیت خود را آغاز نمود. پس از آن با پیوستن تدريجي دیگر كشورهاي جهان اعضای اين سازمان به 132 کشور رسید.  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نیز یکی از اعضاي اصلي این سازمان میباشد که به مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی پرداخته است. استانداردهای این سازمان در حال حاضر به 11950 مورد رسیده که این مقدار توسط 2856 کمیته تدوین و بررسی شده است.

 

استانداردهای ایزو و کیفیت

 

اینکه با چه ابزار و با چه نظام و قاعده ای میتوان کیفیت محصول و خدمات را تضمین کرد همگی در استانداردهای تضمین کیفیت پنهان است. سازمان بین المللی استاندارد برای رفع نیاز شرکتها، استانداردهای مختلفی را تعریف کرده است که از جمله معروفترین آنها ایزو9000 بوده و موج آن تعداد زیادی شرکتها ایرانی را فرا گرفته است. البته لازم به ذکر است که استاندارد ایزو با استاندارهای تضمین کیفیت معنای متفاوتی را دارد ولی  در ایران همچنان بسیاری از مردم و مدیران این دو استاندارد را با هم اشتباع میگیرند.

تفاوت استانداردهای « تضمین کیفیت » با استانداردهای « کیفیت محصول » بر میگردد به دید کلی ما به کیفیت شرکت و محصول مورد نظرمان. معمولا منظور از استانداردهای محصول حداقل مشخصه های فنی لازم برای کیفیت مورد درخواست است . درحالیکه استانداردهای تضمین کیفیت حداقل الزامات کیفی لازم در همه ابعاد شرکت و فرایندهای آن را نشان می دهند. مثلا استاندارد محصول مشخصه های محصول مورد نظر ما را از نظر ، استحکام ، دوام و ... تعیین میکند تا حداقل کیفیت قابل قبول را داشته باشد. اما استاندارد تضمین کیفیت تنها بر عوامل تاثیرگذار بر کیفیت  که میباید از طریق فرآیندهای مختلف مثل تولید ، طراحی و خرید انجام میگیرد، تاکید میکند.

سایت صنعت پلی اتیلن به گرداوری کلیه استانداردهای پلیمر و پلی اتیلن  در این زمینه پرداخته است 

 

استاندارد ISO

ISO 4427 : Polyethylene (PE) pipes for water supply - specifications

ISO 4427-1 :Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 1: General

ISO 4427-1 :Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 1: General TECHNICAL CORRIGENDUM 1

ISO 4427-2 :Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 2: Pipes

ISO 4427-3 : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 3: Fittings

ISO 4437 : Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels- Metric series - specifications

ISO 442-2 : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 2:Pipes

ISO 1969 : Fibre Ropes - polyethylene - 3- and 4 strand ropes

ISO 2268 : Surface active agents (non Ionic) -Determination of polyethylene glycols and non ionic active matter (Adducts)-Weibull method

ISO 3458 : Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) Pressure pipes - test of leakproofness under internal pressure

ISO 3459 : Polyethylene (PE) Pressure pipes - joints assembled with mechanical fitting- Internal under-Pressure test method and requirment

ISO 3501 : Assembled joints between fittings and polyethylene )PE) pressure pipes- Test of resistance to pull out

ISO 3503 : Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes-Test of leakproofness under internal pressure when subjected to bending

ISO 3633 : UPVC pipes and fittings for soil and wasfe discharge (low and hightemperature) Systems inside buildings - Specifications

ISO 3663 : Polyethylene (PE) pressure pipes and fittings, metric series - Dimensions of flanges

ISO 4059 : polyethylene (PE) pipes - pressure drop in Mechanical pipe-jointing systems - method of test and requirments

ISO 6402-2 : Plastics -Acrylonitrile styrene acrylate (ASA), acrylonitrile (ethylene propylene diene) styrene (AEPDS) and acrylonitrile (Chlorinated polyethylene) styrene (ACS) moulding and extrusion materials , Part 2: Preparation of test speciments and detemination of properties

ISO 7214 : Cellular Plastics - Polyethylene - Methods of test

ISO 8005-3 : Polyethylene fittings for use with polyethylene pipes for the supply of gaseous fuels - metric series - Specifications , Part 3: Electrofusion fittings

ISO 8180 : Ductile iron pipes - polyethylene sleeving

ISO 8283-2 : Plastics pipes and fittings - Dimensions of sockets and spigots for discharge systems inside buildings , Part 2: Polyethylene

ISO 8770 : Plastics piping systems for soil and waste discharge (Low and high temperature) inside buildings - Polyethylene

ISO 8772 : High density Polyethylene (HDPE) pipes and fittings for buried drainage and sewerage systems -Specifications

ISO 8796 : Polyethylene PE 32 and PE 40 pipes for irrigation laterals — Susceptibility to environmental stress cracking induced by insert-type fittings — Test method and requirements

ISO 9625:Mechinal Joint fittings for use eith polyethylene pressure pipes for irrigation purposes

ISO 10933 : Polyethylene (PE) valves for gas distribution systems

ISO 11413 : Plastics pipe and fittings - preparation of test piece assemblies between a polyethylene (PE) pipe and an electrofusion fitting

ISO 11414 : Plastics pipes and fittings - preparation of polyethylene (PE) pipe / pipe or pipe/fitting test piece assemblies by butt fusion

ISO 13460 : Agricultural irrigation equipment - plastics saddles for polyethylene pressure pipes

ISO 13480 : polyethylene pipes - resistance to slow crack growth - Cone test method

ISO 13761 : Plastics pipes and fittings - pressure reduction factors for polyethylene pipeline systems for use at temperatures above 20 C

ISO 13954 : Plastics pipes and fittings - peel decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm

ISO 13955 : Plastics pipes and fittings - crushing decohesion test for polyethylene (PE) electro fusion assemblies

ISO 13957 : Plastics pipes and fittings - polyethylene (PE) tapping tees - Test method for impact resistance

ISO 14236 : Plastics pipes and fittings - mechanical joint compression fittings for use with polyethylene pressure pipes in water supply systems

ISO 14531 - 2 : Plastics pipes and fittings - Crosslinked polyethylene (PEX) pipe systems for the conveyance of gaseous fuels - Metric series- Specifications , Part2 : Fittings fir heat fusion jointing

ISO 15875-1 : Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 1: General

ISO 15875-2 : Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 2: Pipes

ISO 15875-3 : Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 3: Fittings

ISO 15875-5 : Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 5: Fitness for purpose of the system

ISO 16241 : Notch tensile test to measure the resistance to slow crack growth of polyethylene materials for pipe and fitting products-PENT

ISO 161-1 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Nominal outside diameters and nominal pressures , Part 1:Metric Series

ISO 264 :Unplasticized Polyvinyl chloride (PVC) Fittings With plain Sockets for pipes under pressure -laying length-Metric series

ISO 727 : Fittings of unplasticized polyvinyl chloride (UPVC),chlorinated polyvinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain socjets for pipes under pressure - Dimensions of sockets - Metric series

ISO 727-1 : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride)(UPVC), chlorinated poly vinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure, Part 1: Metric Series

ISO 727-2 : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride)(UPVC), chlorinated poly vinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure, Part 2: Inch Based series

ISO 1167 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids-Resistance to internal pressure - test method

ISO 1167-1 :Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method

ISO 1167-2 : Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces

ISO 3663 : Polyethylene (PE) Pressure pipes and fittings, Metric series , Dimensions of flanges

ISO 4433-1: Thermoplastics Pipes - Resistance to liquid chemicals - Classification , Part 1 : Immersion test method

ISO 4433-2: Thermoplastics Pipes - Resistance to liquid chemicals - Classification , Part 2 : Polyolefin pipes

ISO 4433-3: Thermoplastics Pipes - Resistance to liquid chemicals - Classification , Part 3 : Upvc,Hi-PVC , CPVC

ISO 4433-4: Thermoplastics Pipes - Resistance to liquid chemicals - Classification , Part 4 : poly (vinylidene fluoride)(PVDF) pipes

ISO 4433-COR1: Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels — Metric series — Specifications ,TECHNICAL CORRIGENDUM 1

ISO 9080 : Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

ISO 9623 : PE/metal and PP/metal adaptor fittings for pipes for fluids under pressure - Design lengths and size of threads- Metric Series

ISO 9624 : Thermoplastics pipes for fluids under pressure-Mating dimensions of flange adapters and loose backing flanges

ISO 12162 : Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications — Classification, designation and design coefficient

ISO 12167-1 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 1: Butt fusion

ISO 12167-2 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 2: Electrofusion

ISO 12167-3 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 3:Operator`s badge

ISO 12167-4 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 4:Traceability coding

ISO 13477 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) — Small-scale steady-state test (S4 test)

ISO 13478 : thermoplastics pipes for the conveyance of fluids Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) - Full scale test

ISO 13479 : Polyolefin pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to crack propagation — Test method for slow crack growth on notched pipes

ISO 13480 : Polyethylene pipes - resistance to slow crack growth-Cone test method

ISO 13761 : Plastics pipes and fittings - pressure reduction factors for polyethylene pipeline systeme for use at temperatures above 20 C

ISO 14236 : Plastics pipes and fittings — Mechanicaljoint compression fittings for use with polyethylene pressure pipes in water supply systems

ISO 10358 - TR : Plastic pipes and fittings-Combined chemical-resistance classification table

ISO 10837 - TR : Determination of the thermal stability of polyethylene (PE) for use in gas pipes and fittings

ISO 11295 - TR : techniques for rehabilitation of pipeline systems by the use of plastics pipes and fittings

ISO 11647 - TR : Fusion Compatibility of polyethylene (PE) pipe and fittings

ISO 13950 - TR : Plastics Pipes and fittings - Automatic recognition systems for electrofusion

 منبع : پارس اتیلن کیش

 

Social Icons

polyethylene industry

سایت صنعت پلی اتیلن دانشنامه و پایگاهی با گستره‌ی وسيع و متغير از موضوعات مرتبط به صنعت لوله پلی اتیلن را برای استفاده عموم گردآوری نموده به طوری که تمامی اطلاعات ، جديد و قابل اعتماد بوده و همچنین امکان جستجو بر اساس سرفصل‌ها ، زيربخش ها و متنهای مورد نظر نیز وجود دارد . علاوه بر این کاربران میتوانند عضو سایت صنعت لوله پلی اتیلن شده و خود را به نویسنده حرفه‌ای دانشنامه لوله پلی اتیلن مبدل نموده و مطالب خود را در بخش‌ مقالات، انجمنهای تخصصی و وبلاگ سایت منتشر نمایند.