مواد پلی اتیلن کوتینگ

مواد پوشش پلی اتیلنی لوله های فلزی

مواد پلی اتیلن مخصوص پوشش و کوتینگ لوله فولادی

مواد پلی اتیلنی کوتینگ جهت پوشش لوله‌های فلزی و دیگر لوله‌ها و سطوح مختلف بکار میرود. در برخی موارد بنا بر نوع سیال مجبور به استفاده از لوله‌های فلزی در پروژه‌ها هستیم ولی از مزایای مکانیکی و خواص بی‌نظیر مواد پلی اتیلن میخواهیم استفاده و بهره‌مند شویم. در این زمان میتوانیم برای پوشش و محافظت‌ سطح بیرونی لوله از مواد پلی اتیلن کوتینگ استفاده می‌‌کنیم . استفاده از مواد پلی اتیلن کوتینگ در لوله‌ها و سطوح مختلف سبب کارایی بهتر و عمر بیشتر لوله می‌شود.
برای محافظت از لوله‌ها از عوامل محیطی همچون نور خورشید و افزایش طول عمر و جلوگیری از فرسودگی، خوردگی و یا زنگ زدگی زود هنگام لوله‌ها استفاده از مواد کوتینگ پلی اتیلن ضروری می باشد. همچنین استفاده از مواد کوتینگ در لوله‌ها از انتقال حرارت بین لوله و محیط جلوگیری می کند. همچنین پوشش پلی اتیلنی لوله از نفوز رطوبت به داخل لوله‌ها جلوگیری می‌کند و اگر لوله نیز دچار نشتی شود و از کوتینگ پلی اتیلن استفاده کرده باشید احتمال آسیب‌های جانبی و نشتی کمتر می‌شود.

نکاتی در استفاده از مواد کوتینگ پلی اتیلن

ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪ و ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻮﻻﺩی ﺗﻮﺳﻂ مواد کوتینگ پلی اتیلن ﻋﻤﻮما ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ و ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ و ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ و ﻧﯿﺎﺯﻫﺎی ﻓﻨﯽ، ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.مواد پلی اتیلن کوتینگ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ مواد پلی اتیلن کوتینگ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺪﺍوﻡ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺎ 50 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺹ، ﺗﺎ 70 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺪﻩ با مواد کوتینگ پلی اتیلن ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺎ ﺧﺎک و ﯾﺎ ﺁﺏ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ، وﻟﯽ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺹ و ﺑﺮﺍی ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻧﻊ و ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺍﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭوﮐﺎﺭ ﻧﯿﺰ ﻧﺼﺐ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ و ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ مواد کوتینگ پلی اتیلن ، ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯی ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﺍﺟﺮﺍی ﭘﻮﺷﺶ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی، ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻋﻤﺪتا ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ DIN 30670 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می‌گردد. ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ ﺭوی ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﻨﻔﺬ و ﺳﻮﺭﺍﺧﻬﺎی ﺭﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ باید ﺍﻧﺠﺎﻡ شود. ﺩو ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽﮔﺮﺩﻧﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی، ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻓﻮﻕ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً و ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺮﺟﯿﺤًﺎ ﺑﺮﺱ ﺳﯿﻤﯽ ﺑﺮﻗﯽ، ﺯﻧﮓﺯﺩﺍﯾﯽ ﺷﺪﻩ و ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ، ﺯﻧﮓ، ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﺟﻮﺵ و ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﮔﺮﺩﺩ.
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﻠﻬﺎ و ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ مواد کوتینگ پلی اتیلن ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬﺍ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ، ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﺩو ﻧﻮﻉ ﭘﻮﺷﺶ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﺩ.ﻣﻮﺍﺩ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﭘﻮﺷﺶ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﺷﺪﻩ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻓﻮﻻﺩی ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺪﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﻮﺩ.
مواد پلی اتیلنی کوتینگ (پوشش) لوله‌های فولادی نه تنها از لوله‌های فولادی در برابر این تهدیدات محافظت می‌کند, بلکه سطح عملکرد حفاظتی را نیز ارتقا داده و باعث طول عمر بالا و بازدهی حداکثری خطوط لوله‌های فولادی می‌گردد.
مواد کوتینگ مبتنی بر مواد پلی اتیلن سنگین ( HDPE ) در مقایسه با مواد و سیستم‌های دیگر اعم از باند فیوژن , سیستم‌های FBE و PE بهره وری بیشتر, حفاظت طولانی‌تر را به ارمغان می‌آورد و هزینه‌های تعمیر و نگهداری را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد.
هرچند پیشنهاد میشود در پروژه‌های لوله کشی که امکان استفاده از لوله پلی اتیلن است , از این لوله‌ها استفاده شود و از خواص مکانیکی و مزایای بسیار زیاد لوله پلی اتیلن بهره‌مند شوید.

منابع :
مواد کوتینگ لوله فولادی
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ

 

مواد پلی اتیلن کوتینگ

 

 

مواد پلی اتیلن گرید روتاری

مواد پلی اتیلن قالب گیری دورانی

مواد پلی اتیلن بنا بر کاربردشان دارای گریدهای مختلفی هستند مواد پلی اتیلن 3840 گرید روتاریو علاوه بر نوع محصول نهایی فرایند تولید نیز بر انتخاب مواد اولیه می‌تواند تاثیر گذار باشد. به عنوان مثال محصولات پلی اتیلنی که با فرایند تزریق تولید می‌شوند با مواد پلی اتیلن گرید تزریقی و همان محصول با فرایند تولید قالب گیری چرخشی ( روتاری ) از مواد پلی اتیلن گرید روتاری تولید می‌شود.

مواد پلی اتیلن گرید روتاری یا همان مواد مناسب برای قالب گیری چرخشی جهت تولید منهول پلی اتیلن مورد استفاده قرار می‌گیرد. بهترین نوع مواد پلی اتیلن گرید روتاری در ایران را پتروشیمی تبریز با نام فنی 3840 تولید مینماید , مواد روتاری دیگری در پتروشیمی‌های کشور تولید و عرضه می‌شوند که هرکدام با دیگری متفاوت است و هر کدام برای یک نوع محصول خاص و کاربری آن محصول مناسب می‌باشد. مواد گرید روتاری مولدینگ همانند دیگر مواد پلی اتیلنی دارای چگالی‌های مختلف HDPE , LLDPE و MDPE است .

مواد پلی اتیلن روتاری 38040 تبریز دارای مواد افزودنی آنتی UV می‌باشد در مقابل نور مستقیم آفتاب مقاومت لازم و مندرج در استاندارد را دارند و این مواد شاخص MFR يا همان شاخص جريان مذاب برابر با 4 و چگالي اين نوع پلی‌اتيلن برابر با 0.938 است. مواد پلی اتيلن 3840 پالایشگاه تبریز دارای مواد افزودنی پايداركننده حرارتی، نوری و رنگ است. غالبا تمامی مواد پلی اتیلن به صورت گرانول تولید و عرضه می‌شوند و این مواد جهت استفاده در فرایند غالب گیری دورانی باید به صورت پودر درباید و برای این کار از آسیابهای میکرونیزه استفاده می‌شود.

مواد پلی اتیلن گرید روتاری همانند دیگر پلی اتیلن‌ها قابل بازیافت بوده و زنجیره پلیمری آنها بسیار فشرده است و این فشردگی سبب افزایش چگالی مواد پلی اتیلن می‌شود و در نتیجه مقاومت مکانیکی آن افزایش و چگالی مواد پلی اتیلن می‌شود و در نتيجه مقاومت مکانیکی آن افزایش و فشردگی زنجيره‌های پليمری سبب مقاومت بالای آن در برابر مواد شيميایی و تنش‌ها و استرس‌های محیطی می‌شود. مواد پلی اتیلن 3840 پلی اتیلن گرید روتاری به صورت بدون رنگ و شفاف می‌باشد و پتروشیمی‌ها غالبا این مواد پلی اتیلن را به این صورت تولید و عرضه می‌کنند و در مرحله تولید بوسیله مستربچ‌ها و پیگمنت‌های معدنی به آنها رنگ و خاصیت‌هایی مکانیکی کمی ( Anti UV ) اضافه می‌کنند.

لازم میدانیم که تاکید کنیم هر مواد روتاری برای هرکدام از پتروشیمی‌ها باشد دارای مشخصات مکانیکی متفاوتی است که باید آنها را از تولید کننده مواد بخواهید و در در هر بخش از خرید از پتروشیمی شماره لات ( Lot No.) را آرشیو نموده و در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار دهید و مشخصات آنرا با جدول ارائه شده از پتروشیمی‌ها مقایسه نمائید . جدول مشخصات مواد پلی اتیلن گرید روتاری شامل عناوین Density , MFR , SN , OIT است.

مواد پلی اتیلن 3840 گرید روتاری

مراحل تولید محصول بوسیله مواد گرید روتاری

 • آزمایش مواد اولیه و تائید آن توسط آزمایشگاه دارای صلاحیت 
 • پودر نمودن مواد گرانول پلی اتیلن
 • بارگیری قالب محصول از مواد پلی اتیلن پودر شده
 • گرما دهی قالب محصول ( در حال چرخش )
 • خنک کاری قالب محصول ( در حال چرخش )
 • تخلیه محصول از قالب

مواد پلی اتیلن 3840 گرید روتاری

 

انواع پلی اتیلن

انواع پلی اتیلن را می توان به 4 دسته ذیل تقسیم نمود:

1- LDPE

2- LLDPE

3- HDPE

4- پلی اتیلن ترفتالات

پلی اتیلنی که ما میشناسیم و از آن استفاده میکنیم غالبا همان چهار نوع بالا است اما با توجه به سرعت پیشرفت علم و آزمایشگاه‌های متعددی که در زمینه توسعه پلیمرها و پلاستیکها فعالیت میکنند گریدهای متنوع دیگری نیز وجود دارد که کاربری عام ندارند و برای کاربریهای خاصی استفاده میشود. هر کدام از این انواع پلی اتیلن , خود دارای چندین گرید و هر کدام دارای زیر چندین زیر مجموعه است. 

در انتخاب نوع پلی اتیلن در ابتدا باید به محصول و شیوه تولید توجه کنیم که چه موادی مناسب آن است و اطمینان داشته باشید که پلی اتیلن برای هر محصول و هر روش تولیدی یک گرید برای ارائه دارد. 

پلی اتیلن بسیار متنوع است و نام بردن از انواع آن در حوصله این مطلب نمی‌گنجد ولی یک فرمول کلی در مورد دسته بندی پلی اتیلن وجود دارد و آن این است که طبقه بندی انواع پلی اتیلن بر اساس چگالی مواد می‌باشدو حتی گریدهای مواد پلی اتیلن عمدتا بر اساس چگالی مشخص میشوند و پیوند مولکولی آنها باعث تفاوت در انواع پلی اتیلن است . مشتقات پلی اتیلن به بيش از 2000 مورد مى‌رسد و كماكان در حال افزايش است.

بازيافت پلي اتيلن سبک يا نايلون به روش سنتي

 

منظور از پلی اتیلن سبک ، پلی اتیلن با چگالی یا دانسیته پایین است که از پر مصرفترین محصولات پلاستیکی است که کاربرد وسیعی در صنعت بسته بندی دارد ، بازیافت این ماده از مدتها پیش در ایران انجام میگرفت اما با این حال همیشه مشکلات عمده ای در مسیر بازیافت این پلاستیک قرار دارد .

بازیافت پلی اتیلن سبک طی مراحل زیر انجام میگیرد :

 • جمع آوري
 • انتقال توسط تسمه نقاله به آسياب
 • آسياب کردن
 • شستشو يا آب سرد
 •  شستشو با آب گرم
 •  استفاده از شستشوي سايشي با فرکشن(البته در ايران استفاده از اين دستگاه در بازيافت پلي اتيلن مرسوم نمي باشد(
 •  آبگيري با سانتري فيوژ
 •  خشک کن با حرارت
 •  کندر ساز
 •  گرانول ساز

در مسیر بازیافت پلی اتیلن مشکلاتی وجود دارد، از جمله آن میتوان به سبک بودن آن اشاره کرد که مشکلات حمل و نقلی را باعث میشود ، چرا که نیاز به پرس کردن دارد ، همچنین تفکیک آن نیز با توجه به وزن پایین آن و اشغال نمودن فضا زیاد نیاز به تسمه و نقاله پیدا میکند.

تعریف پلی اتیلن

پلی اتیلن از انواع پلیمرهای گرمانرم می‌باشد بدین معنا که این ماده با رسیدن به نقطه ذوب خود به حالت مایع و با رسیدن به نقطه انجماد به حالت جامد تبدیل می‌شود. پلی اتیلن سنتز شیمیایی اتیلن است که معمولا از ترکیب نفت خام و گازهای طبیعی به وجود می‌آید. برخی از نام‌های غیر رسمی آن polythene یا polyethylyne می باشد، علاوه بر این به اختصار PE نیز نامیده می‌شود. پلی اتیلن اکثرا در جهت ساخت ترکیبات پلاستیکی استفاده می‌شود تا به صورت خالص مورد استفاده قرار گیرد. 

پلی اتیلن با این که در طیف وسیعی از مصارف گوناگون استفاده شود می‌تواند برای انسان و محیط زیست نیز آسیب رسان باشد اما با بازیافت و مصرف پلی اتیلن جهت اقلام مناسب این تهدید و تجزیه ناپذیری را میتوان به نقطه قوت پلی اتیلن بدل نمود . به عنوان مثال پلی اتیلن را در تولید انواع لوله میتوان استفاده کرد و طول عمر این لوله‌ها در حدود 100 سال است و با این طول عمر از استفاده از منابع دیگر جلوگیری نمود همچنین منافع جانبی اعم از تولید محصولات مناسبتر که پرتی ندارند نیز نام برد.

پلی اتیلن بعد از تبدیل شدن به محصول و پس از طی نمودن عمر مفید به راحتی بازیافت میشود و مجددا به چرخه مصرف باز گردانده میشود و از این رو پلی اتیلن میتواند برای محیط زیست مناسب و سودمند نیز باشد.

پلی اتیلن انواع گوناگون دارد که هر کدام از این انواع, دارای گریدهای مختلفی است که جهت بررسی آنها به صفحه انواع پلی اتیلن مراجعه نمائید. انواع پلی اتیلن را میتوان در انواع کلی زیر طبقه بندی نمود :

 • HDPE یا پلی اتيلن سنگين
 • LDPE یا پلی اتيلن سبك 
 • LLDPE یا پلی اتيلن خطي با دانسيته پايين
 • MDPE یا پلی اتیلن با چگالی متوسط
 • UHMWPE یا پلی اتیلن با چگالی بسیار بالا
 • VLDPE پلی اتیلن خیلی سبک
 • PET یا پلی اتیلن ترفتالات
 • COPOLYMERSکوپلیمرهای اتیلن -ونیل استر
 • PEX پلی اتیلن با اتصالات عرض
 • PERT پلی اتیلن مقاوم به گرما

مواد پلی اتیلن بالا که نام برده شد , هر کدام شامل ده‌ها گرید و زیر مجموعه هستند که هر کدام از آنها جهت منظوری از تولیدات است و همچنین گرید پلی اتیلن به شیوه‌ی تولید محصول نیز بستگی دارد. گرید مواد پلی اتیلن جهت قالب گیری بادی با مواد تزریقی متفاوت است.

حدود 60 پليمر بسيار مهم تاكنون به بازار عرضه شده كه مشتقات آنها به بيش از 2000مورد مى‌رسد و كماكان در حال افزايش است. پلی‌اولفين‌ها پليمرهاى گرما نرم با خواص تقريبا مشابه و فرمولاسيون نزديك به هم هستند كه انواع معروف آنها پلى اتيلن ها، پلي پروپيلن ها و پلى بوتيلن ها مى‌باشند كه در صنايع لوله پلی اتیلن ،كاربرد فراوانترى دارند.

پلی اتیلن

Social Icons

polyethylene industry

سایت صنعت پلی اتیلن دانشنامه و پایگاهی با گستره‌ی وسيع و متغير از موضوعات مرتبط به صنعت لوله پلی اتیلن را برای استفاده عموم گردآوری نموده به طوری که تمامی اطلاعات ، جديد و قابل اعتماد بوده و همچنین امکان جستجو بر اساس سرفصل‌ها ، زيربخش ها و متنهای مورد نظر نیز وجود دارد . علاوه بر این کاربران میتوانند عضو سایت صنعت لوله پلی اتیلن شده و خود را به نویسنده حرفه‌ای دانشنامه لوله پلی اتیلن مبدل نموده و مطالب خود را در بخش‌ مقالات، انجمنهای تخصصی و وبلاگ سایت منتشر نمایند.