نمایشگاه های صنعت پلی اتیلن و لوله پلی اتیلن

 

 

ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻳﻚ روﻳﺪاد ﻣﻬـﻢ اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻦ، ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﺎﻻیی و ﻳﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻻیی ﮔـﺮد ﻫـﻢ آﻣﺪه و آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗـﺮار میدهند و در طی ﻣﺪت ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ آن اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺒـﺎدل ﻧﻤـﻮده و ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻐﻠﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪﻫـﺎي ﻧـﻮﻳﻦ در اﻣـﺮ ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.

ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و سمینارها از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز ﺗﺠـﺎرت ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و از دﻳﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻮاﻣﻊ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺘـﺮاژ و ﺗﻨﻮع ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.

سایت صنعت پلی اتیلن بر آن شده است که به معرفی نمایشگاه‌های منتخب که به صنعت پلی اتیلن , و لوله پلی اتیلن مرتبط است بپردازد. البته شایان ذکر است که نمایشگاه‌هایی که در منطقه برگزار خواهند شد در اولویت قرار خواهند داشت.

 

نمایشگاه‌های معتبر و مهم داخلی که صنعت پلی اتیلن و لوله پلی اتیلن به آنها مرتبط است و شرکتهای پلیمری عمدتا در انها به صورت فعال شرکت مینمایند

 • - نمایشگاه ایران پلاست
 • - نمایشگاه نفت , گاز و پتروشیمی 
 • - نمایشگاه صنعت
 • - نمایشگاه آب و فاضلاب
 • - نمایشگاه آب و خاک ( صنایع آبیاری )
 • - نمایشگاه صنعت ساختمان

 

نمایشگاه‌‌های معتبر خارجی که فعالان صنعت پلیمر و پلی اتیلن در آنها غرفه دارند و یا از آنها حتما بازدی میکنند

 • - نمایشگاه K در دسلدورف آلمان
 • - نمایشگاه عرب پلاست : Arab Plast
 • - نمایشگاه صنعت پلاستیک ترکیه : Eurasia istanbul
 • - نمایشگاه چاینا پلاست : China Plast : نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک و لاستیک چین به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت پلاستیک آسیا و دومین نمایشگاه این صنعت جهان در شهر شانگهای چین برگذار میشود.نمایشگاه بین المللی چاینا پلاس بزرگترین رویداد صنعت پلاستیک آسیا و دومین نمایشگاه صنعت پلاستیک دنیاست که سالانه با برگزاری خود تمام علاقمندان و بازرگانان این صنعت را از سراسر دنیا جذب می کند. این نمایشگاه به طور متناوب یک سال در شانگهای و سال دیگر در گوانگجو برگزار میگردد. همزمان با برگزاری این نمایشگاه نشست های علمی و تخصصی ، کنفرانس ها ، سمینارها و کارگاههای تخصصی برگزار خواهد شد.از مهم ترین این رویدادهای همزمان می توان به کنفرانس تجهیزات پلاستیکی پزشکی و نشست اتوماسیون صنعتی اشاره کرد.از دیگر موارد قابل ذکر در مورد این نمایشگاه بزرگ و تاثیر گذار، اهدای جایزه نوآوری و طراحی در این نمایشگاه است. این جایزه که با هدف تقدیر از تولیدات خلاق و تشویق تولیدات با ماندگاری بالا و یا با قابلیت تحمل شرایط سختتر یا استفاده بیشتر است.
 • - نمایشگاه پلاست ویژن هند : Plastvision
 • - نمایشگاه پلاست ایندیا در هند : plast india
 • - نمایشگاه دنیای پلاستیک قزاقستان شهر آلماتی
 • - نمایشگاه پلاستیک و پلیمر کابل افغانستان Afghan Plast
 • - نمایشگاه صنعت پلاستیک بغداد عراق Pro Plast

 

 

نمایشگاهها

Social Icons

polyethylene industry

سایت صنعت پلی اتیلن دانشنامه و پایگاهی با گستره‌ی وسيع و متغير از موضوعات مرتبط به صنعت لوله پلی اتیلن را برای استفاده عموم گردآوری نموده به طوری که تمامی اطلاعات ، جديد و قابل اعتماد بوده و همچنین امکان جستجو بر اساس سرفصل‌ها ، زيربخش ها و متنهای مورد نظر نیز وجود دارد . علاوه بر این کاربران میتوانند عضو سایت صنعت لوله پلی اتیلن شده و خود را به نویسنده حرفه‌ای دانشنامه لوله پلی اتیلن مبدل نموده و مطالب خود را در بخش‌ مقالات، انجمنهای تخصصی و وبلاگ سایت منتشر نمایند.